5/4-2006

 

"Nærværende artikel er skrevet til offentliggørelse i Jagthunden i maj måned"

Information fra kassereren.

 

For uddybning af en igangværende debat kan oplyses, at årsregnskabet 2005 er afsluttet i marts måned og netop tilsendt revisoren. Nærværende indlæg er således skrevet for at give et retvisende økonomisk billede af klubbens aktuelle situation samt en kort beskrivelse bestyrelsens tiltag for at vende 2 års underskud til overskud. Yderligere uddybning af regnskaber/budget vil kunne gives på det kommende årsmøde. 

 

Årsregnskab 2004 udviste et utilfredsstillende underskud på kr 84.000. Heraf kunne kr 25.000 henføres til nødvendig indkøb af 2 stk PC `er  samt EDB-program til medlemsregistrering og kontingentopkrævning. Herudover var anvendt kr 16.000 til indkøb af logoer til salg samt uddeling til nye medlemmer. Årets udgifter til bestyrelsesmøder blev fordoblet til kr 26.000. Dette kunne henføres til 3 nye bestyrelsesmedlemmer, afholdelse af weekend-møde mv for løsning af aktuelle problemstillinger, ”uddannelse” af de nye medlemmer samt nødvendig tid for debat om større

emner/projekter såsom avlsmål mv    

Når bortses fra PC og logokøb udviste regnskabet således et ”drifts”underskud på kr 43.000.

 

Efter gennemgang og stillingtagen til aktuelle indtægts og udgiftsforhold blev opstillet budget for 2005 Dette udviste et underskud på kr 35.000. Idet udgiftssiden ikke kunne påvirkes var kontingent stigning eneste løsning. Bestyrelsen ønskede ikke alene – selvom vedtægterne dannede baggrund for dette – at gennemføre en kontingentstigning uden årsmødets accept. Stigningen kunne derfor først gennemføres med virkning fra 1.1. 2006.  Som omtalt på årsmødet 2005 ville regnskabet derfor igen udvise et væsentligt driftsunderskud. 

 

Årsregnskab 2005 udviser indtægter på kr 285.000, udgifter kr 336.000 og dermed et underskud på

Kr 51.000. Underskuddet er kr 16.000 større end budgettet. Afvigelsen kan henføres til indkøb af pokalbøger for kr 7.000 samt forøgelse af omk. for afholdes af årsmøde på kr 10.000.

 

Budget 2006 udviser indtægter på kr 335.000, udgifter på kr 317.000. Overskud på kr 18.000.

Dette resultat er opnået efter følgende tiltag:

Kontingent forhøjelse med kr 60.                                     Provenue        kr 38.000

Forhøjelse af salgspris for årbog med kr 50.                         -                -     8.000

Forhøjelse af annoncepris på hjemmesiden                                           -     5.000

Yderligere indtægter i alt                                                                           -   51.000

 

Det er bestyrelsens forventning, at det opstillede budget kan realiseres. I regnskabet findes ingen udgifter som ikke er nødvendige for klubbens daglige drift. Målet for de kommende år vil være et årligt driftsoverskud på ca kr 10.000-20.000.

Som foreslået på årsmødet 2005 må fremtidig påregnes løbende pristalsreguleringer af kontingentsats. Vor nuværende kontingentsats på kr 300 er blandt de billigste i FJD-regi.

 

Budget 2006 vil blive gennemgået på årsmødet. Kopi af samme samt revideret årsregnskab 2005 vil kunne rekvireres hos undertegnede. Materialet vil tillige fremgå af klubbens hjemmeside.

   

Erik Petermann

 

 

Siden opdateret: 13-04-2006 10:00