Korthaarklubbens generalforsamling den 18 FEB 2016 på Hotel Hedegården Vejle

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 18. februar 2017 kl. 11:30.

 

 1.     Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen

 2.     Valg af dirigent

 3.     Valg af stemmetællere

 4.     Godkendelse af formandens beretning

 5.     Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse

 6.     Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent

 7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Ellen Jørgensen              - modtager genvalg

Flemming Djarn             - modtager genvalg

 8.   Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er.

                                   Revisor Jørn Abildgaard - modtager ikke genvalg

                                   Revisorsuppleant Uffe Jacobsen - modtager genvalg

 9.   Behandling af indkomne forslag.

10. Eventuelt.

 

1.   Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen

 

Formanden bød hjertelig velkommen på hans og bestyrelsens vegne. Herefter blev der holdt et minuts stilhed for de medlemmer, der var gået bort siden sidste generalforsamling. Samt bragte en hilsen fra den tidligere formand som pga. sygdom ikke kunne være tilstede i dag.

 

2.   Valg af dirigent

 

K.K. Jensen fra DKK blev foreslået som dirigent og blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet – den 14 dec. 2016 på klubbens hjemmeside og i december nummeret af Jagthunden.

Sekretæren blev enstemmigt valgt som referent. 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at pkt. 6- rettelig skulle hedde "Fremlæggelse af budget 2016, fastsættelse af kontingent for 2017".

Dirigenten konstaterede, at der var 71 stemmeberettigede og stemmesedlerne blev kontrolleret.

Dirigenten præsenterede sig selv og gjorde opmærksom på dirigentens rettigheder og pligter. Samt informerede om respektive udlev. Stemmesedler og forløb af generalforsamlingen.

 

3.   Valg af stemmetællere

 

Følgende blev valgt som stemmetællere:

· Birthe Johansen       

· Jakob Sørensen       

· Kåre Riishøj      

 

 

 

 

4.   Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

 

Beretning:

Det er lykkedes for klubben at fastholde vores medlemstal og pr. 1 JAN 2017 var vi over 600 medlemmer. Medlemstallet svinger omkring datoen for betaling af årskontingent.

I året der er gået har jeg følt en god stemning når jeg har været rundt på prøver samtidig der har været god opbakning til klubbens arrangementer, dette gælder såvel på markprøverne som på udstilling.

Med 28 hunde tilmeldt Bredsten udstillingen og god opbakning til morgenmad og grillarrangement må det siges at være en succes. Det var en god dag med hyggeligt samvær blandt ligesindede.

Vores markprøver i henholdsvis Give og Sønderjylland har også god tilslutning, desværre ligger vores vinderklasse lige under muligheden for at oprette to vinderklasser - de magiske 50 hunde.

Hvalpetillægget i 2016 var på samme niveau som i 2015. Der var lige en overgang jeg troede at 2016 skulle være et rekordår, men det blev til 26 hvalpekuld og tre hvalpe mindre.

Der er ingen tvivl om at vores races markarbejde er tilfredsstillende, men vi søger og skal stadig søge at forbedre vores efterskudsarbejde. Jeg er ikke i tvivl om, det er det opdrætterne til stadighed gør, men der ligger stadig en udfordring. Vi forsøger os med en række udenlandske hunde, men mangler stadig at se om det er den rigtige vej, da de endnu ikke har slået igennem. Jeg tror det er nødvendigt at holde tungen lige i munden når vi taler avl, generationer før os har arbejdet målrettet for at nå der til hvor vi er i dag, men det vil kun tage en generation at sætte det hele over styr.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvor vi står med hensyn til udsætningsforliget, der er ingen indikationer på hvilken vej det går. Emnet diskuteres en del i bestyrelsen og vi tager selvfølgelig vores forholdsregler.

 

Aktivgrupperne:

Jeg har i det forgangne år forsøgt at besøge de enkelte aktivgrupper, af forskellige årsager er det ikke lykkedes helt. Jeg syntes dialogen har været god med dem jeg mødtes med og der er kommet en del input der kan arbejdes med. Enkelte steder foregår arbejdet i aktivgrupperne i samarbejde med andre hunderacer, andre steder køre aktivitetsgruppen for sig selv med et stort aktivitetsniveau. Vi har enkelte sorte pletter på Danmarks kortet, jeg kunne godt tænke mig at der blev gjort noget omkring Århus og Viborg og Fyn.

Aktivitetsgrupper kræver ildsjæle ellers fungerer de ikke, hvis ikke medlemmerne skiftes om dette arbejde dør det ud. Det er derfor nødvendigt at alle på et eller andet tidspunkt yder en indsats - så derfor støt op om din aktivitetsgruppe - yd så du kan nyde med god samvittighed.

 

PR:

Den PR der har været i årets løb har hovedsagelig været gennem messer og skuer.

Der har fra et par steder været givet udtryk for PR-materiale skal forbedres. Her er det ikke nok bare at sige det, her må de enkelte der bruger det komme med input således det bliver lavet rigtigt første gang.

Uddannelse:

Kim Staal skulle gerne blive færdig som markprøvedommer her i foråret og han er færdiguddannet som schweissdommer.

På sigt kommer vi til at mangle markprøvedommere, de er væsentlige for vores avl. Derfor har Dommerudvalget besluttet, at det er muligt at starte på dommeruddannelsen selv om man er over 50 år - så hvis der er nogen der har interesse så er det med at melde sig.

Heine Tirsbæk Jørgensen og Jens Walldorf-Hald er under uddannelse til schweissdommer.

Vi har ingen der er under uddannelse til eksteriørdommer, det syntes jeg i den grad vi mangler.

 

Avlsarbejdet:

Der er i 2016 fotograferet 28 hunde, mod 35 hunde året før. Af de 28 hunde er det to der er faldet for HD med D-hofter - det var 4 året før. Vi i bestyrelsen så gerne at vi kom over 50 fotograferinger om året således HD-index'et bliver opdateret. Det vil kræve at 2-3 hunde for hvert kuld bliver fotograferet. Bestyrelsen er bekendt med at det er muligt at få røntgenfotograferet sin hund for 8-900 kr. + rekvisition. Det syntes ikke som den helt store udgift. Da det både er i opdrætterens og køberens interesse, var det måske muligt at de laver det til er fælles projekt.

Der er lavet to avlsvejledninger i året der er gået, en til en dansk og en til en svensk kennel.

 

Samarbejdende organisationer:

DJ:

Der har været stille på området omkring DJ efter møderækken om udsætningsforliget blev færdiggjort.

 

FJD:

Formandskabet FJD har oprettet et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, formand DBK og undertegnede. Formålet er at behandle sager løbende inden de løftes ind i bestyrelsen. Umiddelbart er der kommet mere ro omkring FJD.

I FJD regi vil der blive arbejdet med en revidering af FMR, oplægget kan læses på FJD hjemmeside. Endvidere arbejdes der for at ensrette adgangskravene for adgang til Forårs- og Danmarksmesterskabet således det er reglerne for Forårsmesterskabet der er gældende.

 

DJU:

Som det nok er alle bekendt blev mellemklassen ikke indført, i stedet indførte DJU en unghundeklasse indtil 36 måneder pr. 1 JAN 2017. Denne ændring blev indført uden at dette havde været i høring ved respektive organisationer. Dette har skabt noget postyr og afklares vel først i løbet af foråret. Modsat andre klubber har vi accepteret at det er sådan det er og vil efterleve det.

Ejerskabet (DKK, DJ og FJD) af DJU ønsker at se på DJU med det formål at udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre administrationen af arbejdet for de stående jagthunde, derfor nedsættes et ad hoc udvalg, der får til opgave at fremlægge et forslag for de tre partnere i DJU samarbejdet (DKK, DJ og FJD)

                

Repræsentanter placeret i DJU udvalg.

Dommerudvalget (DUV)

Bjarne Axelsen

Assistent:

Uffe Jacobsen

                

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

Gorm Henriksen

Lars Koch

 

Udvalget vedr. Hundeweb (WEB)

Birte Johansen

Ellen Jørgensen

Jens Waldorff-Hald

 

Giveprøven:

Igen i år havde vi en god prøve med knap 100 tilmeldte hunde over to dage. Desværre var der ikke lige mange fugle på alle terræner, men sådan er jagt også. Der skal lyde en stor tak til hjælperne som gør et stort stykke arbejde. Vi havde en hyggelig aften med god stemning hvor bl.a. jubilarerne blev hyldet på behørig vis.

 

Øvrige markprøver, forår:

Korthåren var rigt repræsenteret på forårets prøver med mange flotte resultater. På vinderklasserne i Jylland sad korthåren på 60% af 1. vinderne og vi var repræsenteret med 9 hunde til DKK mesterskabsprøve, her iblandt mange gamle hundeførere, men det var de unge løver Mads Winther og Jesper Iversen, der repræsenterede klubben bedst som henholdsvis 3. og 5. vinder.

 

Klubbens efterårsvinderklasse:

Klubbens efterårsvinderklasse blev igen i år gennemført i Sønderjylland, på terræner omkring Klovtofte og Rødekro. Med 31 tilmeldte hunde, det er i underkanten, faldt sammen med enkelte fuldbrugsprøver. Lad os i 2017 komme op på de magiske 50.

 

Øvrige prøver, efterår:

Efterårets udbud af prøver er stort, det er muligt at gå på prøve fra sidst i august til sidst i november. Korthåren har været rigt repræsenteret på prøverne og gjort det godt.

Det samme gør sig gældende for vinderklasserne hvor vi placerede os således vi fik 9 korthår med til DM. Af de 10 hunde der var med over middag var de 6 korthår - der var lagt op til en fest. Desværre bar det ikke hele vejen men det lykkedes for Gorm Henriksen (Toes’ Krøyer) og Andreas Andersen (Fjelstrup’s Gordon) at blive henholdsvis 3. og 4. vinder.

 

 

Fuldbrugsprøve:

Korthårens deltagelsen på fuldbrugsprøverne affødte at Toes’ H. Gysse med Niels Jørgen Nielsen blev udtaget til FUME - og det var så det.

 

Alt i alt syntes jeg det har været et godt år for korthåren også på championat siden med følgende hunde:

Dansk Jagtchampion:
- DK05470/2010 Sif, E/F Roger Drue, Skamby
- D07560/2013 Abildgaards Joy, E/F Ingeborg Abildgaard, Støvring
- DK06309/2012 Toes’ H. Gysse, E/F Niels J. Nielsen, Spøttrup (dog først konstateret i 2017)
- DK03713/2013 Charli, E/F Rene Jørgensen Sakskøbing,
- Dk07759/2010 Toes’ Krøyer, E/F Gorm Bülow Henriksen, Ringkøbing

- Dk05290/2011 Toes’ G.Collett, E/F Kurt Grün, Tårs

 

DKBRCH:

- Dk11254/2013 Petermann's N-Emmie, E/F John Okholm, Hedensted

 

DKCH:

- Dk06377/2014 Petermann's Oban, Anette Dalstrup Vesterholm, Holsted

- Dk04284/2013 Vitus, Martin Nielsen, Kastrup

- Dk07284/2012 Fjelstrup's Gry, Martin Ellegaard, Haderslev

 

Har bestået Dr. Kleemann prøven i Østrig og dermed opfylder kravet for at få benævnelsen "Kurzhaarsieger" (KS)

- DK07589/2015 Jupp vom Erlental, E/F Otto Brunhøj Jensen, Løgumkloster.

 

Der er optaget 4 hanner og 3 tæver i avlsregisteret.

 

Det var så mit første år som formand og min første beretning. Det har været et lærerigt år men også et år hvor jeg kun har mødt glade og positive korthaarsfolk. Der skal være plads til uenighed og diskussion samtidig med de gode venskaber bevares. Uanset farve, stamme eller herkomst går vi alle for samme sag - den korthårede hønsehund.

Jeg vil gerne ønske alle der har opnået gode resultater tillykke og sige tak, fordi I viser vores race frem.

Jeg vil også gerne sige tak til dem der har ydet en indsats, stor eller lille, uden jer er der ingen klub.

 

Skal vi rejse os og udbringe et trefoldigt leve for korthaarklubben

 

Dette var formandens beretning.

 

Per Kaa Kristophersen

Formand

 

 

Herefter gennemgik dirigenten formandens tale i hovedtræk,

 

 

Der var følgende bemærkninger til formandens beretning:

 

·         Rettelse af HD avlsarbejdet det var 7 der var faldet for HD og ikke 4 som nævnt i beretningen.

 

·         Ang. HD blev det nævnt at det var set på hjemmesiden at en fra bestyrelsen, agter at parre med en hund, hvor der ikke er HD status. Dette blev efterfølgende rettet til at hunden ikke var HD fotograferet.

 

·         Angående Derbyprøven nævnte Otto Brunhøj sin forundring over man ikke kan skaffe rette antal dommere til kommende Derbyprøve. Han oplyste ydermere at han kunne tilbyde at afvikle en Derbyprøve.

Formanden svarede herefter at han gerne ville indgå i yderligere dialog efterfølgende med Otto Brunhøj. Fortalte yderligere at man var stillet 5 pladser til rådighed på en prøve syd for grænsen.

 

·         Villy Andersen.

Angående PR – mente at klubben har to trailervogne flag, posters etc. Rigeligt med PR materiale – havde et ønske om at anbringe penge andre steder, som, støtte til disse udvalg som vil fremme pleje af biotoper for fugle, og pleje af landskaber, han anså dette som god PR for klubben.

 

·         Niels Korsbæk udtalte at have hørt om nye udtagelsesregler til DM. Svar. Formanden fortalte at man arbejder på at indføre ens regler for udtagelse til DKK forårsmesterskab og DM således reglerne for DKK forårsmesterskab bliver gældende. Dette vil tilgodese specialklubbernes repræsentation, idet det vil være et forholdstal der vil ligge til grund. Tror på at dette træder i kraft til efteråret, ikke endeligt bekræftet endnu.

 

Herefter blev formandens beretning godkendt.

                

5.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2016.

 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2016.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og dirigenten meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab.

 

Kommentar til rækkefølge af regnskab normal kommer indtægter før udgifter. Kassereren nævnte at det har været sådan i 12 år uden kommentarer, men at det er en lille ting at ændre.

 

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

 

6.   Fremlæggelse af budget for 2017, fastsættelse af kontingent 2018.

 

Der var ingen bemærkninger til budget 2017, og bestyrelsen ønsker ikke at forhøje kontingentet, hvilket blev accepteret.

 

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er for en 2-årig periode.

 

Ellen Jørgensen              - modtager genvalg

Flemming Djarn              - modtager genvalg

 

Ellen Jørgensen & Flemming Djarn modtog herefter begge genvalg uden modkandidater.

 

Forslag til suppleant til bestyrelsen, foreslået af bestyrelsen: Jørgen Christensen.

 

Jørgen Christensen præsenterede herefter sig selv for generalforsamlingen.

 

Jørgen Christensen blev herefter valgt som suppleant til bestyrelsen. Eneste forslag

 

 

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er.

 

Revisor Jørn Abildgaard - modtager ikke genvalg

                 Revisorsuppleant Uffe Jacobsen - modtager genvalg

 

·         Forslag fra bestyrelsen, at Uffe Jacobsen tilgår som Revisor. Uffe Jacobsen har accepteret dette.

 

Uffe Jacobsen blev herefter valgt til revisor.

 

·         Forslag fra bestyrelsen om at Steen Kirk Jensen tilgår som Revisorsuppleant. Steen Kirk Jensen har accepteret dette.

 

Steen Kirk Jensen blev herefter valgt til revisorsuppleant.

 

9.   Behandling af indkomne forslag.

 

Forslag nr. 1

”Hej Per.
Hermed et forslag til generalforsamlingen. I klubbens vedtægter tilføjes følgende:

Jeg foreslår, at det tilføjes som et punkt under § 8 (Valg til bestyrelsen). Formuleringen skal muligvis også̊ ændres, for at kunne godkendes af DKK.

Baggrunden for forslaget er, at jeg på de tidligere generalforsamlinger har oplevet valg til bestyrelsen som forvirrende og på enkelte punkter grænsende til det useriøse. Bl.a. har jeg oplevet at opstillede kandidater stort set ikke har modtaget stemmer, alene på baggrund af manglende kendskab til kandidaten og at der på selve generalforsamlingen blev foreslået kandidater til bestyrelsen, som slet ikke havde indvilget i at stille op.
Hvis kandidater til bestyrelsen er offentliggjort før generalforsamlingen er det b
åde muligt for kandidaterne at præsentere sig selv (opslag på hjemmesiden?) og for medlemmerne at tage stilling i fred og ro.

Med venlig hilsen Laila

Laila var ikke selv tilstede for, at redegøre for sit forslag.

Dirigenten valgte herefter, at tage stilling til dette forslag i forbindelse med Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer da dette havde en sammenhæng med visse §§.

Formanden redegjorde for bestyrelsens holdning, til Laila’s forslag samt hvorfor bestyrelsen anbefalede man skulle stemme imod.

Ydermere oplyste formanden, at man til enhver tid altid kan indsende ”forslag” som vil blive publiceret på hjemmesiden.

 

Otto Brunhøj Jensen, redegjorde for sin fortolkning af ovenstående forslag.

Forslaget blev herefter enstemmigt nedstemt.

Forslag nr. 2 Vedtægtsændringer.

Dirigenten gennemgik vedtægtsændringerne § for §. Ved hver ændring tog generalforsamlingen stilling. Der var enkelte ændringer til det fremsendte. Se bilag til referat. Da alle §§ var gennemgået blev generalforsamlingen igen bedt om at godkende vedtægterne.

Forslag nr. 2 blev herefter enstemmigt vedtaget.

10. Eventuelt

·         Per Morville forslag/ide angående tilskud til HD foto - ide om at klubben giver tilskud til HD foto så vi for flere igennem.

 

Svar:  Formanden var i tvivl om, det var en opgave for klubben, og personligt nok mere var af den opfattelse, at dette burde være i opdrætternes interesse.

 

Otto Brunhøj tilsluttede sig formandens synspunkter, mener det bør være opdrætters interesse. Johan Sørensen kommenterede ligeså på Per Morville’s forslag/ide.

 

·         Ellen takkede for valget, og informere om dette er hendes sidste periode i bestyrelsen.

 

·         Tonni Lønne

Spørgsmål om hvordan klubbens egenkapital er placeret,

 

Svar fra kasseren:  egenkapital er placeret på en fastrentekonto.

 

Opfordring til klubben og aktivgrupper, om at være meget tidligere med kontakt ude hos respektive landmænd, om at finde områder/terræner til at træne på samt afvikle prøver, og evt. give støtte til etablering af vildtagre m.m.

 

·         Villy Andersen Spørgsmål: vil klubben deltage i og eventuelt investere i Tonni Lønnes forslag?

 

Svar: fra formanden, bestyrelsen vil tage forslag op på kommende bestyrelsesmøde.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden hvorefter han overdrog generalforsamlingen til formanden.

 

K.K. Jensen/dirigent

Flemming Djarn/Sekretær Korthaarklubben.

 

Formanden takkede herefter K.K. for sin måde at afvikle samt styre generalforsamlingen.

 

Herefter var generalforsamlingen slut og man overgik til at dele pokaler ud.

 

 

Uddeling af pokaler

Ebbe Brunsgård Aktivgruppen Midt- og Vestjylland – Årets ildsjæl

Bedste resultat på fuldbrugsprøve 2016: Toes’ H.Gysse E/F Niels J. Nielsen

Mest vindende på mark i 2016: Toes’ Krøyer E/F Gorm Henriksen

Mest vindende på Schweiss 2016: Bredsgaard’s Oscar E/F Henry Jensen

Mest vindende på udstilling i 2016: Petermann’s Oban E/F Anette Vesterholm

 

Formanden takkede herefter afgående revisor Jørn Abildgaard for sin store indsats for klubben.

 


Mest vindende korthår 2016

Siden opdateret: 28-02-2017 20:28