Korthaarklubbens generalforsamling 2010               Foto fra generalforsamlingen

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 27. februar 2010 kl. 11.00.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2009

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010, fastsættelse af kontingent 2010

7.     Valg af formand, på valg er

                Hans Martin Christensen          - modtager genvalg

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Karl Georg Kristensen             - modtager genvalg

                Anders Wanstrup                     - modtager genvalg

9.     Valg af suppleant, på valg er

                Allis Kiholm                             - modtager genvalg

10.   Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

11.   Eventuelt

 

Referat:

1. Formand Hans Martin Christensen bød velkommen til de fremmødte, glædeligt at vi skulle have flere stole ind.

Jeg vil starte med at mindes de af klubbens medlemmer der i det forgangne år er gået bort med et minuts stilhed udtale: Æret være deres minde.

2. Bestyrelsen foreslog Uffe Jacobsen – valgt.

3. Til stemmetællere blev valgt – Tyge Overbye – Leif Hansen – Claus Bælum.

4. Formandsberetning.

Det første år efter jubilæumsåret er forbi, det er nu tid til at gøre status, tid til at se om alle de gode intentioner fra jubilæumsåret er ved at blive ført ud i livet.

 

Jeg nævnte sidste år i min beretning, at vi ikke måtte sætte os til at hvile på laurbærrene. Det mener jeg bestemt heller ikke vi har gjort. Økonomisk har vi i klubben vel aldrig nogensinde været bedre stillet, det kommer Ellen ind på senere med regnskabsberetningen. Klubben har taget initiativ til at blive optaget i verdensforbundet Klub Kurzhaar, dette gør at hvis vi er interesseret, er der muligheder for at udvide vores horisont, se hvordan andre bruger deres korthår til prøver og ikke mindst det vores race er skabt til, nemlig at gå på jagt for sin herre.

 

Vi er i bestyrelsen i fuld gang med at få en derbyprøve i lighed med den Tyske prøveform op at stå, og den 28. marts 2010 bliver de 2 første prøver afholdt i Sønderjylland, de er på nuværende tidspunkt næsten fuldtegnet, ligeledes bliver der en prøve på Sjælland. Det bliver spændende at se om hundene har anlægget til selvstændighed i sig, alt dette er på forsøgsbasis, men viser det sig, at det er noget medlemmerne bakker op om, vil jeg forsøge at få denne prøveform godkendt i DKK. Prøvereglerne er nu oversat til dansk, også dette er et resultat af det grænseoverskridende samarbejde med tyskerne.

 

Vi har i Århus området fået aktivgruppen Århus opdelt i fem mindre afdelinger, en opdeling som jeg på lang sigt tror, vil gavne Korthaarklubben og udvide samarbejdet racerne imellem.

 

Medlemmer

I oktobernummeret af Jagthunden havde vi bedt medlemmerne om at tilkendegive, hvor mange der ikke havde mulighed for information gennem klubbens hjemmeside, og de tilbagemeldinger vi fik, svarer nogenlunde til vores formodninger om, at ca. 10 % af medlemmerne ikke har mulighed for information over internettet. Ovenstående henvendelse til medlemmerne var af sted kommet ved, at vi kunne blive nød til at skære ned på sideantallet i Jagthunden. Vi var blevet bebrejdet, at bestyrelsesmødereferater og referat fra generalforsamling fyldte for meget og til orientering kan det oplyses at i april nummeret, hvor referatet fra generalforsamlingen blev bragt, brugte Ruhårklubben 4 sider, og Korthaarklubben brugte 7 sider. Det er måske heller ikke rimeligt, at bruge 4 sider på generalforsamlingen, når sideprisen er 6000 kr., men de 10 % af medlemmerne der ikke kan læse referaterne på hjemmesiden, betaler jo også deres kontingent og har krav på at blive informeret i lighed med alle andre.

Alternativet kunne jo så blive at vi sendte referater pr. post til dem der ikke har internet, men det kræver så at vi ved hvem disse er, så ingen bliver glemt. Men det kunne være rart at høre forsamlingens mening om dette.

 

På sidste års generalforsamling luftede jeg tanken, at deltagere på årets DM samt FUME blev inviteret og at arrangørerne betalte indskuddet. Emnet bragte jeg på bane på det næste FJD bestyrelsesmøde, men det var der bestemt ingen tilslutning til. Vi har derfor nu bragt emnet op som et forslag på årets generalforsamling, som jeg håber at forsamlingen bakker op om.

Jeg ved godt at der kan være nogen der synes, at vil man deltage i toppen af hundesporten, så må man selv betale for det, men der er ingen tvivl om, at dem der bringer de store resultater, også bringer megen positiv omtale af vores race, og det vil uden tvivl gavne klubben, både avlsmæssig og medlemsmæssig.

 

Nu skal man så ikke tro at vi kun vil støtte i toppen af hundesporten, det er ingenlunde tilfældet, og nogen af de henlæggelser vi har foretaget, skal bruges på den mere anonyme hundefører og nye medlemmer.

 

Vi har desværre igen i år haft en tilbagegang på 30 medlemmer, så vi nu ligger på ca. 760 medlemmer, så der skal i 2010 gøres nogle tiltag, så vi kan stabilisere medlemsantallet på omkring 800. Vi har stadig vores 3 æresmedlemmer tilbage. Der er i år 11 medlemmer som trofast har været medlem af Korthaarklubben i 25 år, og som jeg håber der er mange der vil være med til at hylde på Giveprøven.

 

Aktivgrupperne

Det er mit indtryk at det kører fornuftigt ude omkring i aktivgrupperne, måske lige med undtagelse af Aktivgruppen København, der for øjeblikket kører på et meget lavt blus, og det er et spørgsmål, om der ikke skal noget hjælp til at få mere aktivitet. Men alle andre steder synes jeg, der er en god aktivitet og et godt samarbejder med andre racer. Samarbejdet med andre racer, var måske en ide for aktivgruppen København.

 

Vedrørende opdelingen af aktivgruppen Århus, skal der nu efter et år måske foretages nogen justeringer af de forskellige områder. Det var bl.a. et af emnerne på mødet med Aktivgrupperne.   Alt dette skrev jeg inden den 17. januar, datoen hvor vi endnu engang måtte aflyse et møde med aktivgrupperne, på grund af manglende tilslutning. Det kan man ganske enkelt ikke være bekendt over for dem der bruger tid og resurser på at arrangere sådan et møde, og fra bestyrelsen synes vi da, der var flere ting vi gerne ville drøfte med aktivgrupperne. De jo er klubbens forlængede arm, og det burde være muligt at mindst én fra hver aktivgruppe mødte op, når hovedklubben kalder.

Men vi må jo se om det er muligt at finde en Weekend længere hen på året, det kunne måske laves i forbindelse med en evt. familiedag.

 

PR i klubben

Jeg nævnte sidste år i min beretning at vi skulle til at markere os noget bedre, deltage i skuer og messer rundt omkring i landet, og vi har i det forløbne år investeret i bl.a. reklame plancher, højtalere m.m., samt en trailer til at opbevare og transportere det hele i, og vi har i Svend Arent Jørgensen sågar fået en materialeforvalter, så klubbens materialer dem er der styr på.

Det er derfor utrolig ærgerligt at Jagt og Fiskerimessen i Odense i år bliver afholdt i samme weekend som Giveprøven, hvilket forhindrer os i at deltage, men der er ikke andet at gøre end at vi må se efter andre muligheder, nu da vi har materialet dertil.

 

Vi har naturligvis også vores hjemmeside, der næsten daglig bliver opdateret, og som det seneste har man fået Birte overtalt til at opdatere hvalpelisten hver mandag. Vi har her i vores klub så stort et aktiv, at man skal passe på, at der ikke drives rovdrift på hende. Det er trods alt frivilligt arbejde der bliver udført, men jeg håber du selv siger fra, hvis det bliver for meget. Du skal i hvert fald have tusind tak for det store arbejde du udfører for klubben.

 

Uddannelse

Vi har i øjeblikket 3 mand under uddannelse som markprøvedommer, nemlig Rene Jørgensen, Heine Jørgensen og Gorm Henriksen, og jeg vil ønske jer alt mulig held og lykke med jeres forsatte uddannelse.

På schweissområdet er Kim Staal blevet færdig med sin uddannelse, og udover at ønske dig tillykke min din uddannelse, vil jeg håbe du må få fornøjelse i at udøve din dommergerning, Carsten Højen valgte desværre at stoppe på grund af manglende tid.

 

På eksteriørsiden skal Torben Hjardemål i juni måned på FJD udstillingen i gang med den sidste aspirant bedømmelse, så jeg håber at kunne byde ham velkommen som dommer i Vingsted

Den person vi havde i gang som eksteriørdommerelev kom desværre ikke igennem DKK’s nåleøje.

Jeg vil som sidste år stærkt opfodre til, at der er nogen går i gang med dommeruddannelsen, det være sig både som mark, schweiss og eksteriørdommer. Vi vil inden for de næste 10 år få en stor mangel på dommere.

 

Avlsarbejdet

Vi har i 2009 med 254 registreringer nok engang måtte konstatere, at den store fremgang i registreringer vi havde i 2007 på 342 registrerede hvalpe ikke er blevet bibeholdt. Vi er blevet overhalet af Münsterlænderklubben der har 282, så den store fremgang vi fik i 2007 er vi nu ved at sætte til. Hvad skyldes så dette? Når vi ser på de resultater vores race har opnået på forskellige prøver, kan det ikke være det der er skyld i tilbagegangen, selvom jeg bestemt ikke skal nedgøre andre racers resultater, hvor der for Münsterlænderklubbens vedkommende har været nogle helt i top i 2009.

 

Men hvis vi fortsætter sammenligningen med Münsterlænderne så har de forstået at få deres race ud til den almindelige jæger, og de har virkelig prioriteret arbejdet efter skuddet. Det sidste mener jeg helt klart vi også er blevet bedre til, det kan vi jo se på de fuldbrugs og sweissprøver der er blevet afholdt, men der hvor det halter, er efter min mening, at få overbevist den bedre halvdel derhjemme, at skal far have en jagthund, ja så skal det være en korthår. Det er her vi skal bruge noget PR, og nogle af de henlæggelser vi har foretaget skal virkelig bruges her, vi skal ud og have fat i nye jagttegnsløsere, vi skal ud at vise hvad vores race kan, og det skal være de steder, hvor mor og børnene også er med, og en ide til vores dygtige opdrættere kunne være at invitere nye jagttegnskursister med familie på besøg, hvis I har et kuld hvalpe liggende.

 

Vi skal slå på at vi har en næsten sygdomsfri race, det kræver selvfølgelig at vi fortsætter med at fotografere for HD. Vi skal vise at vores race passer ind i dagens familiemønster, og at den tilpasser sig sin familie, og kan leve sammen med børn, ja sågar med familiens kat, og så kan den løse de opgaver der stilles den på praktiske jagt, alt sammen naturligvis, når den har modtaget den rigtige opdragelse og dressur.

 

Der er i 2009 foretaget 12 importer og det kan i sammenligning med forgangne år se ud af mange. Men jeg mener det er forsvarligt, når vi blot hele tiden har for øje, at kvaliteten af det vi importerer, er helt i top, så det bliver spændende at følge disse importer om de nu lever op til forventningerne.

 

Klubbens avlsvejledere Niels og John har i 2009 ydes deres til, at tilbagegangen af registreringer ikke er blevet større, idet der er foretaget 5-6 avlsvejledninger, og efter min mening er det et godt redskab vi har her til den mindre erfarne, og det er ligeledes mit indtryk, at man virkelig forsøger at finde den hanhund som passer bedst til tæven. Det er dog vigtigt at man henvender sig i god tid, og ikke dagen før parringen skal finde sted.

 

Den før omtalte Derby prøve, eller anlægsprøven som jeg foretrækker at kalde den, håber jeg virkelig at medlemmerne vil tage godt imod, og jeg tror på at den kan blive et godt redskab i avlsarbejdet, der er dog ingen tvivl om at det kræver et stort forarbejde, inden vi har den godkendt i DJU og DKK.

 

Tillidsposter

Der har i 2009 endnu engang været brug for at henvende sig til nogle medlemmer angående tillidsposter, og det er utroligt glædeligt at man næsten altid får et positivt svar. Senest med hensyn til prøveleder på Giveprøven, hvor Kristian Møberg efter kort betænkningstid sagde ja tak til at overtage efter Niels Erik Kromann, der dog har lovet at være med på sidelinjen i starten. Kristian er jo ikke helt ukendt med Giveprøven, og vi er mange der var glade, når man i programmet kunne se at man skulle på det hold, hvor du var terrænleder, det havde du bare styr på, og det er jeg sikker på at du også vil have som prøveleder.

 

På klubredaktørposten har Jakob Bislev nu siddet det første år, og det har du virkelig gjort godt. Ligeledes Lene Engholm der nu bringer sin første årbog på bane. Jeg glæder mig også meget over at det lykkedes at overtale Niels-Jørgen Christiansen og Uffe Jacobsen til at tage en tørn mere i Fuldbrugsprøveudvalget. Der skal lyde en varm tak til alle dem, der allerede sidder i tillidsposter som repræsentant for korthaarklubben, for det store arbejde I gør for klubben.

 

FJD

2009 blev året hvor vi igen skulle have ny formand, og i modsætning til sidste gang var der denne gang 2 kandidater, 1 fra den Engelske og 1 fra den Kontinentale lejr, og man må sige at der i hvert fald i starten var stor uenighed, og tonen på mødet var ikke altid lige sober. Det lykkedes således ikke på maj mødet at få valgt nogen formand, så der måtte indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. august, hvor Henrik Raae Andersen fra Münsterlænderklubben med 44 stemmer mod 15 blev valgt til ny formand for FJD og Anton Dahl fra Gordonsetterklubben som næstformand. Begge som repræsentanter i DJU.

 

Med baggrund i formandsvalget blev det vedtaget at udarbejde en ny struktur for FJD, og der blev nedsat et 5 mandsudvalg der kommer med et oplæg her i 2010.

 

Det første år er nu gået hvor medlemsbladet ”Jagthunden” kun udkommer i 6 numre, og man skal lige vende sig til de nye udgivnings datoer samt deadline, men alt i alt synes jeg det er flot medlemsblad. Også økonomien i det nye blad ser nu rimelig ud. Og hvor gode artikler vedr. vores hunde er mere end velkommen.

 

Vedr. FJD’s hjemmeside blev det på sidste bestyrelsesmøde vedtaget at Redaktionen for Jagthunden skulle få den gjort mere brugervenlig, og vi har for Korthaarklubbens vedkommende bidraget med en beskrivelse af vores race, samt nogle billeder.

 

DKK

Jeg har i årets løb haft en del henvendelser både fra DKK og fra medlemmer der har importeret en hund, og hvor medlemmerne mange gange har den fornemmelse, at de bliver modarbejdet af DKK og at man økonomisk skal have så meget ud af det som muligt. En lidt mere smidig forretningsgang fra DKK var her ønskelig.

 

DKK. har efterhånden fået alle brugsprøver udlagt som 1 eller 2 holds prøver med brug af alle ugens dage, det åbner i hvert fald muligheder for alle at deltage, fra DKK var man ellers af den opfattelse at der ingen økonomi er i de små prøven, men det er vel kun et spørgsmål om at sætte tæring efter næring. I FJD er der i hvert fald ingen problemer med at få de små prøver til at løbe rundt.

 

I DKK’s Schweissudvalg har man taget initiativ til at afholde et dommerseminar den 14. marts, med henblik på at der dømmes så ensartet som muligt, et initiativ som det ser ud til at dommerne bakker op om.

 

Danmarks Jægerforbund

Det er meget skuffende, at man fra DJ’s side I den grad har glimret ved sit fravær under afvikling af årets Eliteschweissprøve, det være sig både en journalist og fotograf der ellers var inviteret. For år tilbage blev denne prøve altid godt dækket, både med billeder og referat af Danmarks Jægerforbund, men det er som om at efter DKK har overtaget schweissprøverne, så har det lige pludselig ikke DJ’s interesse mere. Og da vi samtidig ved at man mangler registrerede schweisshundeførere, så er det jo utroligt at man bare ikke imødekommer sådan en invitation.

 

DJU

I DJU skulle der i 2009 også vælges ny formand, og det blev Poul Vestervang fra Dansk Breton Klub, et valg vi fra Korthaarklubben kun kunne bifalde, da vi mener at Poul som person er den rette til at tale den stående hunds sag.

I Korthaarklubben er vi bestemt ikke enige med DJU, vedr. resultatbogen, som det nu er blevet frivilligt om man vil bruge. Da vi ikke kan være sikre på at Hundeweb er 100 % pålidelig, kan det være svært som hundefører, at dokumentere at man er startberettiget til forskellige prøver. Vi har i hvert fald kendskab til 2 ejere, som ikke har fået alle deres resultater registeret på hundeweb.

Og jeg kan kun opfordre alle til ikke at forlade en prøve uden man har fået skrevet sit resultat i bogen, så har man da lidt dokumentation.

 

Prøveresultater

På markprøver i 2009 i unghunde og åbenklasser har der været ført 353 hunde til start, og disse har opnået 139 præmieringer, fordelt på 82 stk. 1.pr.- 38 stk. 2.pr.- 19 stk. 3.pr. En præmieringsprocent på 39 %, det er en forbedring på 3 % fra 2008, og med 23 % 1. pr. er det et flot resultat.

 

Giveprøven

I 1959 blev den første Giveprøve afholdt, og vi kunne så i år fejre 50 året for denne traditionsrige forårsprøve i Korthaarklubben. I alle disse år har prøven kun haft 4 prøveledere, og det var rart at vi lørdag aften under middagen kunne hylde disse 4 for den store indsats de har gjort for netop denne prøve. Vi kunne også i år uddele klubbens højeste udmærkelse ”Guldhunden” til Jørgen Gregersen for hans mangeårige indsats for Korthaarklubben

 

På Giveprøven i år var der tilmeldt 77 hunde i unghunde og åbenklasse, og kun 1 færre som i 2008, disse opnåede 21 præmieringer, det var dog en tilbagegang på 10 % i præmieringer, hvad det så skyldes?

 

Vinderklassen om søndagen havde 58 tilmeldte hunde, og hvor Nordboen Flax med ejer Benny Christensen sidst på eftermiddagen kunne hyldes som klubmester. Man kunne glæde sig over endnu en perfekt afviklet Giveprøve, der både lørdag og søndag bød på rigelig med fugle, og mange gode situationer. En rigtig god lørdag aften, hvor 13 medlemmer kunne hyldes for deres 25 års medlemskab af Korthaarklubben, samt klubbens mangeårige formand Henning Kromann for 50 års medlemskab. Der skal lyde et stort tillykke til alle de præmierede, samt placerede hunde, og en stor tak til Rie og Niels Erik, samt alle jeres trofaste hjælpere, terrængivere, terrænledere, for uden jeres hjælp kunne vi ikke afvikle denne traditionsrige prøve.

 

Forårsvinderklasserne

På forårsvinderklasserne havde jeg håbet på forbedringer i forhold til 2008, men igen i år blev det kun til 8 placeringer ud af 36, og på den efterfølgende mesterskabsprøve med kun 6 korthår som deltagere, fik vi ingen placerede. Det er langt fra tilfredsstillende, og 2010 skulle gerne blive året hvor vi igen, viser store resultater her. Vi har for år tilbage virkelig haft gode resultater på denne prøve.

 

Brugsprøver

På årets brugsprøver har der været 55 korthår afprøvet, de har opnået 27 præmieringer, og med knap 50 % præmieringer, er det tilfredsstillende, og det afspejler stort set resultater fra 2008.

Brugsprøver er efterhånden næsten alle udlagt som 1 eller 2 holds prøver, og mange af dem på hverdage, så alle har på en eller anden måde mulighed for at komme med.

 

Klubbens Efterårsvinderklasse

Klubbens vinderklasse var i år blevet flyttet til Falster, da skytten på Søllestedgård hvor vi var i 2008 var fratrådt. Så måtte vi ud at finde nye terræner, det lykkedes, og hvor et godt samarbejde mellem Allan Grundahl og de omkringliggende godser hvor han har jagten, havde sikret os gode vildtrige terræner, nogle måske for vildtrige. Der var virkelig gjort et stort stykke forarbejde, men til hvad nytte, med kun 37 tilmeldte hunde, skal vi mange år tilbage i tiden for at se så lidt opbakning til vores vinderklasse, ja, det er næsten en halvering, når vi ser på de bedste år i Assens. Med kun 37 deltagere kunne vi derfor kun få 1 hund med til DM.

 

Vi besluttede i bestyrelse efter vi var holdt i Assens, ville vi afholde efterårsvinderklasse 3 år på Lolland-Falster, hvor vi var nogenlunde sikre på at fuglene var der, når vi skulle bruge dem, da det var en af årsagerne til at vi måtte holde i Assens. Vi vil derfor efter vinderklassen i 2010 tage vores beslutning op til revision, da vi ikke stiltiende kan se på at der mangler 30 hunde på denne prøve, hvad jeg virkelig heller ikke håber på, bliver tilfældet i år.

 

1. Vinder og klubmester blev Engdragets G. Cedo med ejer John Okholm, og der skal lyde et stort tillykke til ham og de andre placerede hunde.

Jeg vil også gerne rette en tak til Allan Grundahl, hjælpere og terrængivere, dommere for det store arbejde i forbindelse med prøven, også en tak til min medbestyrelse der tog over, da jeg måtte melde fra på grund af sygdom.

 

Øvrige Vinderklasser

På de øvrige vinderklasser gjorde vores race sig rigtig godt, med 13 vinderklasse placeringer, deraf 3x1. vindere. Det er meget flot. Også deltagermæssigt helt i top med 66 deltagne korthår og en placeringsprocent på 20 %. Derfor kan det også undre, at når 66 hunde kunne deltage på vinderklasserne, at vi kun havde 37 på klubbens vinderklasse. 9 korthår kvalificerede sig på disse prøver til DM.

 

DM

Årets DM der blev afholdt på Vestsjælland. Her havde som før nævnt 9 korthår kvalificeret sig til. Et flot DM på gode terræner, der viste at man godt kan holde store prøver uden at det kun er roemarker hundene skal afprøves i. Nogle hunde skulle virkelig vise at de respekterede hårvildt, da det lige netop her viste sig at harer ikke er ved at være en truet vildtart.

 

Efter flot hundearbejde kunne et stort publikum hylde de 6 vindere, hvor Søborggårds Thor ved Jens Erik Dissing blev 2. vinder og Claus Bælum med Trille blev 4. vinder, alt i alt et flot DM også set med korthår øjne.

 

Fuldbrugsprøver

Jeg kunne i min beretning sidste år glæde mig over den store fremgang, og de flotte resultater korthåren havde opnået på fuldbrugsprøver. Jeg glæder mig bestemt også over resultaterne i år, og selv om der var 3 hunde mindre tilmeldt i år, så opnåede de 24 startende hunde 16 præmieringer, en præmierings % på 66, det er meget flot. De 24 startende opnåede et gennemsnit på 217, og tager vi som sidste år et gennemsnit på de præmierede, så lå det på 239 point.

På det afsluttende FUME havde vi i år 4 hunde med, og som sidste år fik vi 2. vinderen ved Toes’ Alaska ejer Kurt Grün. Så med disse flotte resultater i bagagen, håber jeg vi når op på 30 tilmeldinger til årets fuldbrugsprøver i år.

 

Udvidet apporteringsprøve

Den udvidede apporteringsprøve, der stadig er klubbens smertensbarn, og jeg forstår stadigvæk ikke hvorfor, der ikke er flere deltagere til denne gode prøve.  Da ikke alle har indberettet resultaterne er det vanskeligt at lave statistik på denne prøve, men ca. 60 korthår over hele landet, har deltaget, og en 1/3 har ikke bestået, og kun meget få med et resultat helt i top. Vi havde 5 hunde med på den afsluttende mesterskabsprøve, deraf bestod 3, og med en placering som nr. 17-18 og 20 er det jo ikke just noget vi gerne vil sammenligne os med. Det er altså en prøve vi bør tage mere seriøst, og ude i aktivgrupperne bør den være på træningsprogrammet her i 2010, og så må vi vise flaget her.

 

Schweissprøver

Til sammenligning med 2008 havde vi næsten 50 % færre hunde til afprøvning, men de gjorde det virkelig flot, og opnåede en præmieringsprocent på 75 %, deraf 24 stk. 1.pr., 6 stk. 2. pr. og 5 stk. 3.pr. på 400m/3 timer.

 

På 400m/20 timer var der desværre kun 6 hunde der er blevet afprøvet, men de gjorde det godt, 3 x1. pr., 1x 3. pr., 2x0 pr. Men 6 hunde til 20 timers prøverne er alt for lidt, og det kan vi gøre meget bedre, og jeg kan kun opfodre til, at når vi har emnerne til det også stiller op til denne prøve, og især hvis man kunne tænke sig at blive optaget i schweissregisteret, der har vi i forvejen ikke for mange korthår, så det er især nødvendigt at vi gør en indsats her.

 

På 1000m/20 timers prøver har vi haft 1 deltager, som gennemførte med en flot 3. pr.

 

Vand, Slæb og apporteringsprøverne

I 2009 var der 78 korthår til afprøvning på VSA prøver, deraf bestod 49 hunde og 9 med max point. Jeg efterlyste sidste år, at vi gerne skulle over 60 % der bestod, det nåede vi så i 2009 med 63 % bestået, selv om undertegnede bestemt ikke bidrog til den gode beståelses %. Men årets resultat er tilfredsstillende.

 

Udstillinger

På FJD udstillingen den 14. juni var der i år tilmeldt 33 hunde, 1 avls og 1 opdrætsklasse, en lille tilbagegang i antallet, men med en god kvalitet, idet 19 hunde opnåede Very Good og 9 hunde Excellent, både avls og opdrætsklasse blev tildelt ærespræmie. Hundene blev bedømt af Svend Otto Hansen og Flemming Konnerup og med Torben Hjardemål som aspirant. Man kan så diskutere, hvad vi skal gøre for at gøre udstillingen mere attraktiv, for både hundeførere og publikum, men indslag der viser andre kvaliteter af vore hunde, kunne måske være vejen frem.

 

På Vingstedudstillingen havde 52 korthår valgt at lade sig bedømme, og selv om vejrguderne ikke helt var med os i år, blev det en god udstilling, med en god kvalitet af hundene For hannernes vedkommende opnåede 76 % betegnelsen Very Good, og hos tæverne hele 92 % Very Good, og 4 hunde betegnelsen Excellent, endvidere var der tilmeldt 1 avlsklasse der opnåede ærespræmie. Og selv om vejret ikke var det allerbedste, var der ingen der forlod udstillingen, før alle var hyldet, det er dejligt, også for dem der er blevet placeret, og har fortjent at blive hyldet.

 

Også på andre udstillinger, det være sig under DKK, eller internationale udstillinger i udlandet, har vores race gjort sig rigtig flot bemærket, og det er blevet til 4 internationale eksteriørchampionater. Det er mange år siden vi har opnået det.

Kunne vi få antallet af hunde på udstillinger forbedret i 2010, samt bibeholde den høje præmierings %, ja så kan vi kun være tilfreds eksteriørmæssige.

 

Championater

Jeg skrev i min beretning sidste år, at det var et helt utroligt år hvad championattitler angår, og jeg havde virkelig ikke troet det var muligt at gentage den succes, men de gjorde det, de gode hunde og hundeførere, med 12 nye titler i 2009, og der skal lyde et stort tillykke med de opnåede titler.

Følgende hunde opnåede titlen DKJCH: Benny Christensen med Nordboen Flax, Karl Georg Kristensen med Bislev’ Ax, Kurt Grün med Toes’ Alaska, Søren Kronborg med Mejlby Dina, Uffe Jacobsen med Søborggårds Tess, Svend Erik Paulsen med Bessie.

Følgende hunde opnåede titlen DKCH: Søren Kronborg med Mejlby Dina, Niels J. Jørgensen med Henriksens Siri, Knud Hansen med Nordboen Ryz.

Følgende hunde opnåede titlen INTCH: Kurt Grün med Toes’ Alaska, Birte Johansen med Nordboen Nelli, Søren Kronborg med Mejlby Dina, Søren Kronborg med Odin.

Derudover opnåede Søren Kronborg at blive DKK racevinder 2009 med Mejlby Dina

 

Målsætning

Nu da min valgperiode er ved at være udløbet, er det tid til at gøre status. Har formanden indfriet de forventninger der er blevet stillet, har han fået ført målsætningerne ud i livet?

Og ved en selvkritisk vurdering af min målsætning kan jeg se, på fuldbrugsprøverne er vi næsten i mål, på markarbejdet og den udvidede apporteringsprøve mangler der endnu en del, og schweiss arbejdet bibeholde vi den fremgang vi havde for 2 år siden, på udstillingssiden er forventningerne fuldt ud indfriet med 13 eksteriørchampionater inden for 2 år.

 

Mit mål til, at vi ved en positiv indstilling og samarbejde, kunne blive ved at trække på frivillige hjælpere og prøveledere over hele landet, er ligeledes blevet indfriet.

Men med hensyn til medlemstallet, hvor min målsætning var en fremgang på 5-10 %, må jeg desværre konstatere at det stadigvæk er nedadgående, og at det kræver en målrettet indsats at få vendt dette til noget positivt.

 

Hvad er der så gået galt, har forventningerne været for høje,? Har formanden ikke gjort sit arbejde godt nok? Har vi ikke været dygtige nok til at sælge korthåren. Ja, alt det kan generalforsamlingen jo tage stilling til om lidt, når der skal være valg til bestyrelsen.

 

Jeg vil til slut endnu engang rette en tak til alle der på en eller anden måde, ved en frivillig indsats har hjulpet Korthaarklubben. Også til min medbestyrelse vil jeg gerne rette en tak for et godt samarbejde i årets løb.

Skal vi til slut rejse os og udbringe et trefoldigt leve for Korthaarklubben.

 

Kommentarer:

Andreas Haugaard: Tak for en god beretning. Jagthunden er et godt blad, men desværre kun 6 numre. Har man fået flere medlemmer via kampagnen i Jagthunden? Godt initiativ med betaling til DM. Ikke godt med medlemsnedgang. Evt. godtgørelse til aktivgrupperne som i tidligere tider. Inviter aktivgrupperne til generalforsamlingen.

HMC: Endnu ved vi ikke om kampagnen i Jagthunden har givet nye medlemmer. Kommenterede omkring aktivgrupperne.

Roger Drue: HMC mener det går godt næsten alle steder, men på Fyn havde vi møde den anden dag, da var man lige ved at opløse aktivgruppen.

HMC: Nu var formanden ikke inviteret i år, men jeg har fået refereret at der var 22 personer til stede, rigtig fint fremmøde, deraf var der 16 fornuftige der ikke ville slippe kontakten til moderklubben, og der var også stadig nogle der ville fortsætte aktivgruppen.

Sv. A. Jørgensen: Jeg har læst prøvereglerne for Derby prøven, jeg kan ikke se noget om minimumsalder. Hundene skal afprøves enkeltvis, der skal være 3 dommere, hvordan kan man få økonomien til at hænge sammen? Kunne man ikke samarbejde med andre klubben, FJD prøver (VJP og HZP) omtalt i sidste blad ser ud som en god prøve, behøver man at lave en prøve for hver race. For øvrigt står der jo i reglerne at andre racer kan deltage. Jeg mener der mangler noget hvor vi kan måle vore hunde på vand.

HMC: Alder iht. FMR 10 mdr., maksimum må en hund have oplevet 1. oktober 2 gange. Det er en forsøgsprøve, hvordan er anlæggene på vore hunde. Tyskerne går meget op i denne prøve, for dem er det en meget vigtig prøve. Den prøve FJD afholdt (VJP med efterfølgende HZP-seminar) bakker vi op om, det er også en god prøve. Vi har også til vores forsøgsprøver inviteret dommere fra andre racer.

John Christensen: I Studiekredsen er vi ca. 40 medlemmer. Det er svært at trække folk af huse. Mangler nye medlemmer. Kan man evt. søge om tilskud til afholdelse af en fest, for så kommer folk.

Martin Ellegaard: Fint at forsøge med en ny prøve, men jeg ser ingen fremtid i den og heller ikke økonomi.

Johan Sørensen: Jeg har prøvet den tyske prøve mange gange. Der bliver arbejdet meget intenst med den i Tyskland. Dommerne dømmer i enighed, Det er flotte og gode arrangementer. Der er meget brug for denne prøve. Mange springer over hvor gærdet er lavest i forhold til arbejdet inden at man går på prøve. Tag at indføre at man skal have bestået en apporteringsprøve inden man kan deltage i åben klasse. Vores ophav kommer jo fra Tyskland, her er grundskolen Derby. Ræveslæb er også en rigtig god disciplin.

HMC: Prøven skal være et redskab i avl. En hund må stille 2 gange i sit liv. Det er en forsøgsprøve. Med hensyn til tilskud til aktivgrupperne, arranger evt. en apporteringsprøve med efterfølgende fest.

Sv. A. Jørgensen: Jeg syntes stadig man skal samarbejde indenfor FJD, det er begrænset hvad forskellen er, der skal ikke være for mange forskellige prøver.

HMC: I Tyskland holdes en prøve kun for korthår. Tyskerne mener det er der avls materialet kan ses.

N. J. Jørgensen: Nu er der også en skovprøve i Jagthunden arrangeret af DJU.

HMC: Denne prøve er etableret efter opfordring fra de engelske racer, det er ikke så meget for kontinentale. Den afholdes i år i februar.

Claus Bælum: Der afholdes Europacup for kontinentale racer i Frankrig den 29. marts 2010. Claus og Allan Grundahl vil gerne deltage. Der kan deltage 4 hunde + 2 reserver. Der er mulighed for at deltage i flere prøver i samme periode i samme område. Karl Georg vil gerne være behjælpelig.

Formandsberetningen godkendt.

 

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2009 og

6.     Fremlæggelse af budget for 2010, fastsættelse af kontingent 2010

Regnskabet var fremlagt på bordene og har i henhold til vedtægterne været offentliggjort på klubbens hjemmeside. Kassereren gennemgik regnskab for 2009 som viste et overskud på kr. 41.870,08.  Ellen fremførte som tidligere at klubben skal anskaffe en ny printer af en vis størrelse, idet hun er i færd med at indgå en seniorordning med sit arbejde, og så holder ”sponseringen” af diverse kopieringer op. Det skal være en printer som kan klare kopieringer af programmer til diverse prøver, Give, udstillinger, VK, regnskaber og mange andre ting. På bestyrelsesmødet den 16.02.2010 drøftede vi igen vores velvilje til at sponsere penge til aktivgrupperne til forskellige ting. Vi har efter sidste års generalforsamling åbnet op for at aktivgrupperne kunne søge om penge til forskellige arrangementer. Dette er endnu ikke benyttet. Vi vil ligeledes gerne støtte forskellige tiltag i aktivgrupperne såsom midler til vildtpleje, udsætning eller fodertønder m.m. Ekstra arrangementer og meget andet. Kun fantasien sætter grænser for hvad disse tiltag kunne være. Det eneste vi beder om er, en kortfattet ansøgning om hvad pengene skal bruges til, så vi som ansvarlige for klubbens økonomi har dokumentationen i orden. Pengene skal ikke blot gå i aktivgruppernes almindelige kasse. Vi ser gerne at der i 2010-11 bruges op til kr. 5.000 pr. aktivgruppe.

Nogle vil måske kalde os en spareklub, det mener vi ikke, men vi er omkostningsbevidste, og det er en ganske anden ting.

Kommentarer: Jørn Abildgaard folkevalgt revisor forklarede at der ligger mange bilag til grund for alle disse tal, fremførte at niveauet for formalia i regnskabet nu har nået en karakter på næsten 13. HMC udtalte at det var spændende at læse korrespondancen mellem revisor og kasserer i forbindelse med revision af regnskabet.

Budget for 2010 blev ligeledes gennemgået. Bestyrelsen har ingen planer om at hæve kontingentet.

Regnskab og budget blev godkendt.

 

7. Valg til formand – Hans Martin Christensen genvalgt uden modkandidat

8. Valg til bestyrelsen – Karl Georg Kristensen og Anders Wanstrup genvalgt uden modkandidater

9. Valg af suppleant – Allis Kiholm genvalgt uden modkandidat

 

10. Der var indkommet 2 forslag. Et fra Leif A. Jensen om etablering om en Mesterskabsprøve i apportering. Forslaget var fremlagt på bordene og ligger på klubbens hjemmeside. Leif redegjorde for sit oplæg.

John Christensen: Godt tiltag, har dømt prøven flere gange.

Fl. Konnerup: Kan den blive anerkendt?

Leif A. Jensen: Det er der ikke intentioner om.

Fl. Konnerup: Kunne den evt. prøves lokalt først. Der er mange prøver på beddingen.

Uffe Jacobsen: Jagtformerne i de forskellige landsdele er forskellige, denne henvender sig til godsjagter - store konsortier.

Sv. A. Jørgensen: Dette må også være for toppen – eliten, godt at vise flaget, men hvordan er økonomien, kan man overhovedet få adgang til godserne med dette.

LAJ: Ikke enig i at det er for eliten, alle hunde kan deltage, når hunden kan apportere og forholde sig rolig.

Anders Wanstrup: Det er en jagtlig relevant prøve, her kan vi profilere vores hunde som alsidige jagthunde, her skal vi vise vores race. Mener vi skal støtte op om dette initiativ og at enhver jagthund som har bestået VSA eller udvidet apporteringsprøve sagtens kan deltage.

Roger Drue: Godt forslag

Rene Jørgensen: Jeg bruger min hund til dette mange gange hvert efterår. Alle kan deltage.

Claus Bælum: Godt nyt tiltag. Syntes der skal ske afstemning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget eller ej.

Egon Andersen: Jeg er imod forslaget, det kører folk ikke så langt efter når de ikke engang vil køre til VK.

Afstemningsresultatet viste flertal for at arbejde videre.

2. forslag: Fra bestyrelsen om betaling af medlemmers indskud for deltagelse på DM og FUME, forhøjelse af budget med kr. 10.000.

Afstemning viste stort flertal – 4 imod.

Roger Drue: Ønskede at der skulle være debat om forslaget inden afstemning.

Villy Andersen: Ønskede også betaling for deltagelse ved JUA og DKK Mesterskabsprøven.

HMC: vi har fra bestyrelsen valgt at starte et sted, nemlig ved de arrangementer som er i vores eget regi. Måske tages det op næste år om betaling til øvrige arrangementer, hvis økonomien er til det.

Johan Sørensen: Syntes disse penge kunne bruges på unghunde, evt. skulle det være gratis for førstegangshundeførere at deltage på Giveprøven.

N. J. Jørgensen: Syntes kun der skal betales til DM

FL. Konnerup: Økonomien har været med til at nogle ikke deltog på FUME.

Jørgen Christensen: Støtte til begge dele.

Herluf Schmidt: Modstander, hvad hvis vi mister medlemmer på dette.

Claus Bælum: Godt initiativ, men det må være bestyrelsen der træffer beslutning om dette inden for deres mandat. Godt om vi kunne komme til at eksportere hunde til udlandet og ikke kun importere. Evt. støtte til at folk tager uden for landets grænser og viser flaget.

Frede Lauritsen: Jeg er en af de personer der har sagt nej til at deltage på FUME pga. økonomien.

Endnu en afstemning: Stort flertal for – 3 imod.

 

11. Eventuelt. Her kan alt drøftes men intet vedtages.

Martin Ellegaard: Hvordan går det med afholdelse af et avls seminar?

Leif A.: Tak til bestyrelsen, de gør et stort arbejde. Syntes det var ærgerligt med den ringe deltagelse på VK. Arrangørerne bruger rigtig meget tid på forberedelse. Vi fra Sjælland skal betale broafgift hver gang vi skal deltage i noget på Fyn og i Jylland.

Birte Johansen: Fortalte at klubbens hjemmeside i 2009 har haft 120.000 besøgende. Det er 12.000 pr. mdr., 330 pr. dag. Det er meget glædeligt.

HMC: vedr. Derbyprøver så er der fuldt besat på alle prøver.

Roger Drue: Ret til Leif A., gode terræner, mange fugle til VK, økonomien bør ikke forhindre at man deltager.

Kristian Møberg: Ønsker at klubben profilerer sig overfor nye jagttegnsløsere, vel vidende at det er svært at finde ud af hvor kurserne foregår. Invitere nye jægere med på jagt.

Karl Georg Kristensen: Jeg er jo ind imellem lidt provokerende: Kan aktivgrupperne give udfordringer nok, prøver vi nye ting nok, prøv at forny jer, er det interessant nok, kører vi bare i det gamle spor. Bestyrelsen har ikke de vise sten. Vær ikke bange for at afprøve nyt.

Jørn Abildgaard: Kunne man med baggrund i de mange besøgende lave en undersøgelse via hjemmesiden. Hvorfor er I her? hvad leder I efter? Måske kunne det bruges som et redskab.

Claus Bælum: Måske skulle vi måle os på hvor mange hvalpe vi sælger til nye hundeejere og ikke så meget på, hvor mange hunde vi laver til os selv og hinanden. Det er nye hundeejere der er interessante.

Fl. Konnerup: Kan vi i Korthaarklubben bruge FJD undersøgelsen til at se resultater?

Birte: Jeg er helt sikker på vi kan få oplysninger fra FJD.

 

Herefter takkede dirigenten for gode og saglige kommentarer. Tak for god ro og orden.

 

HMC: Tak til dirigenten og til alle for deltagelse.

Man skal jo passe på ikke at fremhæve nogle frem for andre. Der er dog 3 vi gerne vil takke ekstra.

Birte Johansen - Tak for dit store arbejde med hjemmesiden. Det er et uundværligt redskab.

Lene Engholm – Tak for dit store arbejde med din første årbog, en flot bog som jeg glæder mig til at læse.

Jakob Bislev – Tak for det første år som klubredaktør, det har du gjort rigtig godt.

 

Herefter uddeling af pokaler:

Mest vindende på Fuldbrugsprøver 2009: Toes’ Alaska med Kurt Grün, Tårs modtog Lundergaardpokalen og Klub Kurzhaarpokalen

Mest vindende på mark 2009: Trille med Claus Bælum, Køge Kylkaspokalen og Karl Lunds Mindepokal.

Mest vindende på udstilling 2009: Henriksens Siri med Niels Jørgen Jørgensen, Grindsted modtog Korthaarpokalen

Mest vindende på Schweissprøver 2009: Rie von der Jydebek med Uffe Søndergaard, Rødkærsbro modtog Schweisspokalen

Mest vindende på DJ’s Forbundsmesterskab 2009: Kikki med Morten Søndergaard, Rødkærsbro modtog Klub Kurzhaarpokalen