Vedtægter Aktivgrupperne

 

Nedenstående oplæg til vedtægter for Korthaarklubbens aktivgrupper blev gennemgået og drøftet på vintermødet 5. februar  2005 på Fyn..

Efterfølgende er ikke indkommet ændringsforslag fra aktivgrupperne. På bestyrelsens foranledning ønskes vedtægterne således offentliggjort på hjemmesiden juni 2005.

 

 

1)   Aktivgruppen er en lokal afdeling af Korthaarklubben. Aktivgruppen er derfor en jagthundeklub, der aktivt skal arbejde på, at udbrede kendskabet til den korthårede hønsehund i et samarbejde med Korthaarklubben. Aktivgruppen arbejder i et lokalområdet med at hjælpe, uddanne og motivere områdets  korthårsejere. Tillige naturligt, at Aktivgruppen opfordrer medlemmerne til at deltage i såvel udstillinger som diverse jagtrelevevante prøver. Aktivgruppen kan frit samarbejde med andre jagthundeklubber hvor FJD vil være et naturligt forum.

Aktivgruppen er derfor et naturligt bindeled imellem Korthaarklubben og områdets lokale medlemmer.

Aktivgruppen har et link   Korthaarklubbens hjemmeside samt medtages i Årbogen. 

 

2)  Aktivgruppen bør arbejde på, at aktivgruppens medlemmer tillige er medlem af Korthaarklubben. Om aktivgruppen tager et årskontingent eller lader deltagere i de enkelte aktiviteter betale er aktivgruppens egen beslutning.

 

3)  Aktivgruppens bestyrelse kan bestå af op til 5 medlemmer dog minimum 3 medlemmer, der konstituerer sig efter hvert valg.

 

4)  Der afholdes generalforsamling hvert år. Følgende punkter indgår som en naturlig del af  dagsorden. Aktivgruppen kan dog individuelt medtage flere emner.

Valg af dirigent

Beretning om det forløbne år.

Godkendelse af årsregnskab

Valg af bestyrelse

Hvis aktivgruppen opkræver kontingent fastsættes beløbet på generalforsamlingen.

evt                                                                                                                                                                                  

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning skal afstemningen foregå skriftligt.

Afstemning om årsregnskabet godkendelse kan ske ved håndsoprækning. Dog skriftlig afstemning såfremt et medlem ønsker dette. Forslag til dagsorden skal meddeles gruppens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamling varsles med mindst 14 dage.

 

5)   I tilfælde af, at Aktivgruppen ophører tilfalder aktiverne herunder kassebeholdning Korthaarklubben, som så efterfølgende evt vil kunne stille beløbet til rådighed for   aktivgruppens genopstart alternativ overgår aktiverne til klubbens formue. Beslutning herom træffes af den til enhver tid valgte bestyrelse i korthaarklubben for efterfølgende vedtagelse på klubbens førstkommende årsmøde.

 

6)  Ophør af Aktivgruppen kan ske i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder efter afvikling af den ordinære generalforsamling. Der vil dog også være tale om ophør hvis aktivgruppen ikke lever op til nærværende vedtægters § 1. Beslutning herom indstilles af korthaarklubbens bestyrelse for efterfølgende vedtagelse på førstkommende årsmøde. Aktivgruppens valgte  bestyrelse skal skriftligt meddeles dette straks når korthaarklubbens betyrelse har behandlet emnet på et bestyrelsesmøde.

 

Siden opdateret: 07-07-2005 07:02